VACANCY JOB TITLE

apply

Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol

Glannau Dyfrdwy

£26,483- £28,464 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Closing Date:20/06/2019

Cydlynydd Dysgu Ychwanegol a Phontio

Glannau Dyfrdwy, Parhaol, Llawn amser

£26,483- £28,464 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn dymuno penodi Cydlynydd Dysgu Ychwanegol a Phontio llawn cymhelliant i reoli a chynorthwyo’r tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yn atebol i'r Dirprwy Gyfarwyddwr Anghenion Dysgu Ychwanegol, eich prif ddyletswyddau fydd rheoli tîm o Gymorthyddion Dysgu, Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu a Gweithwyr Cymorth Gofal ac Annibyniaeth. Byddwch yn hwyluso cymorth dysgu i fyfyrwyr drwy hyrwyddo dysgu cynhwysol, cynnal presenoldeb, cynorthwyo cyflawniadau a chynnydd myfyrwyr, gan sicrhau hefyd fod y cymorth dysgu o'r safon uchaf a’i fod yn diwallu anghenion yr holl fyfyrwyr a'r Cod Ymarfer ADY arfaethedig.

Hefyd, bydd gofyn i chi reoli'r ddarpariaeth cymorth yn y dosbarth i fyfyrwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol a'r rheiny sydd angen cymorth ag anableddau corfforol, namau ar y synhwyrau, iechyd meddwl neu gyflyrau meddygol i astudio cyrsiau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli, cynnal ac adolygu cynlluniau datblygu unigol, gan fod yn gyfrifol am drosglwyddo dysgwyr ag ADY, a hynny i'r coleg a dilyniant at gyflogaeth a/neu gynhwysiant cymunedol. Bydd gofyn i chi gynnal ac adolygu Cynlluniau Addysg, Iechyd a Gofal (Lloegr) ac o 2019, Cynlluniau Datblygu Unigol (Cymru), yn ogystal â bod yn gyfrifol am y system adolygu a chadw at ddisgwyliadau'r Awdurdod Lleol. Byddwch hefyd yn bwynt cyswllt ar gyfer staff, myfyrwyr a rhieni.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, rhaid i chi gael TGAU mewn Mathemateg a Saesneg ar radd C neu uwch (neu gymwysterau cyfwerth). Mae angen cymhwyster perthnasol ar Lefel 5 neu uwch arnoch chi hefyd. Mae’n hanfodol fod gennych brofiad o weithio gyda phobl ag anghenion ychwanegol a darparu cymorth mewn ystafell ddosbarth neu leoliad tebyg.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 20/06/2019


apply